הסכם לפי האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

שר העבודה והרווחה (שר התעסוקה כיום) פרסם ביום 9 ביוני 1998 "אישור כללי בדבר תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963".
האישור תוקן מאז פעמיים. כידוע לעוסקים בתחום, האישור הכללי מאפשר לפטור את המעביד מחובת תשלום פיצויי פיטורים, כולם או חלקם, אם יחתמו המעביד והעובד על הסכם בו יכללו כל התנאים המפורטים באישור הכללי האמור, שאין צורך להעבירו למשרד התמ"ת לאישור, כפי שהיה מקובל עד פרסום האישור הכללי.

מאז נחתמו רבבות רבות של הסכמים על פי האישור הכללי. מעבידים רבים הופטרו על פי הסכם כזה מחובת תשלום פיצויי פיטורים. התופעה הפכה נפוצה, ויועצים רבים – עורכי דין, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים לא הקפידו בפרטים בבואם להסביר למעבידים מה עליהם לעשות וכיצד לנסח את ההסכמים. נראה שחלק מהמעבידים לא עירב בכך עורכי דין, ואם כן, לא נעשתה עבודה מקצועית הולמת. לאחרונה נתקלתי במספר הסכמים שנוסחם פגום ולכן קיים סיכון גדול מאד למעביד שהפקדות על חשבון פיצויים בקופת גמל לא יפטרו אותו בבוא המועד מחובת תשלום פיצויי פיטורים לזכאים.

האישור הכללי מפרט את התנאים שיש לכלול בהסכם, ובין היתר: תשלומי המעביד וקרן הפנסיה או קופת הביטוח בהן יופקדו התשלומים. ראיתי הסכמים בהם נכלל כנדרש נוסח האישור הכללי כחלק מההסכם, אך לא נקבו בשכר המבוטח. לא פורטו שיעורי ההפרשה, או לא נרשם כראוי שם קופת הגמל או לא נרשם כלל!

יש לציין במיוחד טעות אחת: ההסכם "בהתאם" לאישור הכללי נקב בשיעור ההפרשות לקרן פנסיה– 18.33%, כאשר חלק המעביד הוא 13.33%. שיעור הפרשה כזה אינו מקנה פטור מלא מחובת תשלום פיצויים. הפרשה בשיעור זה לקרן פנסיה עשויה להקנות לכל היותר פטור של 93% מהפיצויים ולא 100%. ספק גדול אם גם פטור זה חל, כאשר על פי הנוהל הפרשה בשיעור זה לקרן פנסיה מחייבת אישור ספציפי של שר התמ"ת או מי שהוסמך לכך על ידו. אישור כזה לא ניתן במקרה שהובא לידיעתי.

ישנם כנראה מעבידים שאף שולחים הסכמים כאלה אל הממונה הראשי על יחסי העבודה במשרד התמ"ת, לצורך קבלת אישור, מבלי שיידעו כי אין לשלוח את ההסכם לאישור ובכל מקרה לא יינתן אישור להסכם כזה מאחר שאין נוהל כזה, שהוא כאמור מיותר. הגיעו אלי במסגרת עיסוקי מספר הסכמים פגומים שנשלחו ו"נדחו" על ידי הממונה הראשי. מעיון בהם גיליתי את התופעה.

כפי שהובהר לעיל, הסכמים שלא נעשו על פי הדרישות המפורטות באישור הכללי יביאו בהכרח לתוצאה שלא יינתן להם תוקף מעבר לחובת ההפרשה. כלומר המעביד יפקיד את תשלומיו ותשלומי העובד, אך לא יופטר מחובת תשלום פיצויי פיטורים, דהיינו מהחובה להשלים את חוב הפיצויים על פי החוק – החלק העודף על הצבירה בקופת הגמל. רבות נאמר ונכתב בנושא הפטור לפי סעיף 14, והסכם לפי האישור הכללי, אך אי הידיעה וההתרשלות הן כנראה חלק מעולם הביטוח הפנסיוני.

מעבידים ואנשי מקצוע – הקפידו במילוי כל ההוראות הנדרשות על פי חוקים, תקנות, צווים או הסכמים.
בנוסף לכך קיימות הוראות בענין ייעוץ ללקוח, מסמך המלצות והנמקות, העברת כספים בין קופות גמל ועוד ועוד דרישות רגולציה. לכן, אם רוצים לצעוד בבטחה במסלול המפותל והקשה שנוצר על ידי החוקים, התקנות והחוזרים החדשים לבקרים, יש להקפיד על הכללים הבסיסיים.
 

דף הבית | גירושין