אחריות המעביד למועד תשלום פיצויים מקופת גמל / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

המשבר בשוק ההון, הגורם לשחיקה מתמשכת, ובתקופות מסוימות גם בלתי פוסקת, של הסכומים הצבורים בקופות הגמל, מעלה את השאלה הבלתי נמנעת: מי אחראי להפסדים, ומתי מסתיימת אחריותו של המעביד החייב בתשלום פיצויי פיטורים? בשאלה זו נתקלים מעבידים ועובדים רבים. בניגוד לעבר, דחייה בקבלת כספים מקופות גמל גורמת לשחיקת הכספים הצבורים. לצורך תשובה לשאלות אלה יש להתייחס לשאלה: מהו המועד בו חייב המעביד לשלם פיצויי פיטורים, כאשר הם מופקדים בקופת גמל, מתי נפסקת אחריותו לגובה הסכום שנצבר בקופה.

סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר התשי"ח- 1958 קובע:

" מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעביד, לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם המעביד הודיע לקופת הגמל בכתב,תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים כי הוא מסכים לתשלומם;..."

סעיף 20(א) לחוק האמור קובע מהו המועד לתשלום פיצויי הפיטורים. לענייננו, המועד הוא יום הפסקת יחסי עובד ומעביד. כלומר באותו יום יש לשלם, אך על פי סעיף קטן (ה) הנ"ל, הזכאות לפיצויי הלנה קמה רק אם המעביד לא הודיע לקופת הגמל בתוך 15 יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד, כי הוא מסכים לתשלומם.

המסקנה מהאמור לעיל היא שאם הודיע המעביד לקופת הגמל בתוך 15 יום מסיום יחסי עובד ומעביד על הסכמתו לשלם את הכספים לעובד, הוא יצא ידי חובתו שעל פי חוק הגנת השכר.

בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 1091/02, מלון אייל ונורית ב"עמ ואח' – שריקי) דן בית הדין במקרה בו המעביד העביר לעובד את הבעלות על הפוליסה אך את טופס 161 מסר לעובד ולחברת הביטוח רק שנתיים לאחר מכן. העובד היה חשב במקצועו ומנהל מחלקת החשבונות של המעביד ולפיכך לא נפסקו פיצויי הלנה, אך בית הדין קבע כי ככלל מגיעים לעובד פיצויי הלנה במקרים בהם המעביד מאחר במסירת הטופס.

בפסק דין אחר (דב"ע נג/3-234, ברקן – טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ) קבע בית הדין הארצי לעבודה כי במקרים בהם לא חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לא ישוחרר המעביד מחובת השלמה של הפיצויים המגיעים לעובד, בהודעה לקופת גמל על הסכמתו לתשלומם לעובד, אם הסכום שנצבר נופל מסכום הפיצויים הסטטוטורי.

העולה מהמקובץ הוא שאם מסר המעביד לעובד טופס 161 בתוך 15 יום מיום סיום יחסי עובד ומעביד – יצא המעביד ידי חובתו. זאת, אם במועד סיום העבודה לא נפל סכום הפיצויים שנצבר בקופת הגמל על הסכום המגיע לעובד. כל מה שקורה לאחר מסירת טופס 161 אינו באחריות המעביד.

כלומר המועד הקובע לחישוב סכום הפיצויים הוא מועד סיום יחסי עובד ומעביד, ועל המעביד למסור לעובד טופס 161 בתוך 15 יום מאותו מועד. חשוב להבהיר כי המועד לחישוב סכום פיצויי הפיטורים הוא יום הפסקת יחסי עובד ומעביד. במועד זה נעשה החישוב. אם נעשה החישוב קודם לכן, ולעיתים נעשה חישוב ערך פדיון הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים לפני יום הפסקת יחסי עובד ומעביד, יהיה תמיד סכום הפיצויים הקובע זה שיהיה בקופת הגמל במועד סיום יחסי עובד ומעביד. המועד שנקבע בסעיף 20(א) למסירת הודעת המעביד נוגע רק לענין פיצויי הלנה, ואין הוא מתייחס לגובה סכום הפיצויים שנצבר. אותו יש לחשב כאמור במועד שנקבע בסעיף 20(א).

לאחר מסירת טופס 161 במועד, אין המעביד אחראי להפסדים שנגרמו לאחר מכן. יודגש – גם אם מסר המעביד את הטופס במועד, הוא פטור מתשלום פיצויי הלנה, אך אינו פטור מהשלמת הפיצויים אם במועד סיום יחסי העבודה ערך פדיון הפיצויים נופל מסכום הפיצויים הסטטוטורי.

אם המועד הקובע לחישוב הסכום יהיה יום תשלום הכספים לעובד או היום בו קופת הגמל/ביטוח העבירה את הבעלות על הכספים לעובד, יחל מעגל שוטה שאין לו סוף: בתקופה של הפסדים יפחת סכום הפיצויים במועד העברת הבעלות – המעביד ישלים את ההפרש – עד שישלים בפועל את הסכום שוב יורדים השערים – המעביד שוב ישלים – שוב יורדים השערים בין היום בו נודע למעביד על החסר ועד ליום בו השלים אותו– וכך הלאה, עד שנכסי ההשקעה של קופות הגמל יעברו לעליות. אין להעמיד את המעביד במצב אבסורדי זה, ולדעתי הפתרון ההגיוני הוא שהסכום הקובע הוא זה הקיים בקופת הגמל במועד הקובע לחישוב – הוא מועד סיום יחסי עובד ומעביד.

אין לסיים דיון בנושא זה מבלי לציין שוב – אם חל על הפקדות המעביד לפיצויים הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, יוצא המעביד ידי חובת הפיצויים בעצם התשלום לקופת הגמל, לגבי מלוא השכר המזכה בפיצויים ולגבי התקופה בה התמיד בהפקדות, אין הוא נושא באחריות להפסדים, ולא נעשה כל חישוב של הפיצויים (למעט לצורך מס, ואין למעביד נגיעה לענין זה).

דף הבית | גירושין