סעיף 20 לחוק קופות גמל וצו הרחבה / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009


סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה – 2005 (להלן: "החוק") הוא אחד הסעיפים החשובים שנחקקו בשנים האחרונות, ובצד סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני (התשס"ה-2005) (להלן: "חוק הייעוץ"), יש לו השפעה ממשית על הפעילות בתחום החסכון ארוך הטווח. סעיף 20 לחוק מקנה לעובד זכות לקבוע מה תהיה קופת הגמל או קופות גמל בהן יופקדו כספי המעביד והעובד. זאת, על אף האמור בדין או בהסכם.

בנוסחו הקודם של סעיף 20, זכות העובד הוגבלה לקופות גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה,או לשילוב ביניהן. בתיקון 3 לחוק שפורסם בתחילת שנה זו, שונה מעט הנוסח. זכות העובד משתרעת כיום גם על קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד (קרן ותיקה גרעונית). יש לכך משמעות על גובה ההפרשות לקרן הותיקה וכמובן לגובה הסכומים שעל המדינה להעביר לקרנות לצורך קיום הוראות התקנון האחיד של הקרנות.

תיקון נוסף של סעיף 20 הוא בכך שנמחק חלק גדול מסעיף 20(א) והוספה פסקה, לפיה זכות העובד לבחור כאמור בקופת גמל היא לקופת גמל "המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם". מאחר שקופות הגמל לתגמולים, לפיצויים ולקצבה (למעט בתקופת מעבר ורק לגבי פיצויים), הן כולן קופות גמל לקצבה ( "משלמת" ו "לא משלמת"), אין כמעט משמעות לפירוט המטרה. כמעט, מאחר שקיימות כידוע קופות גמל אחרות – למחלה, לחופשה ולמטרה אחרת, אך בעיקר להשתלמות. סעיף 20 אינו משמעותי כיום לקופות גמל שאינן לקצבה, למעט קרן השתלמות. מאז תיקון מס' 3 לחוק נכללת גם קרן השתלמות כקופת גמל שלעובד זכות לקבוע שבה יופקדו כספי העובד והמעביד.

זכותו זו של העובד גוברת כאמור על כל הוראה אחרת בדין או בהסכם, דהיינו גם אם נקבע בצו הרחבה שההפקדות יהיו בקרן פנסיה או בביטוח קצבה הכולל כיסויי ריסק נקובים, כפי שנקבע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – אין בכך כדי לגרוע מזכות העובד לבחור כל קופת גמל לפי רצונו. העובד זכאי למשל לדרוש שההפקדות או חלקן לא יהיו בקופת גמל משלמת לקצבה. יש לציין כי הצטרפות כעמית שכיר בקופת גמל מחייבת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, לרבות המצאה לעובד של מסמך המלצות והנמקות בדבר ההמלצה של היועץ/סוכן. יש לקוות שכך ייעשה, והתוצאה תהיה בחירה של העובד בקופת גמל המתאימה לצרכיו וצרכי משפחתו.

מכאן יש לעבור לסעיף 20(ב) לחוק, שנוסחו לא שונה בתיקון מס' 3. פסקה (ב) זו קובעת כי אם נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת הכספים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת. נקיבה בשם של קופת גמל בהסכם, כגון הסכם קיבוצי או הסכם בין המעביד וקופת הגמל, מאפשרת למעביד להפקיד באותה קופה אם לא בחר העובד בקופה אחרת.

בענין זה שתי הערות:
1. המלים המודגשות לעיל באות להפנות את תשומת לב המעבידים שעליהם לאפשר לעובד לקבוע קופת גמל, ללא לחץ, השפעה או התערבות כלשהי מצד המעביד.
2. על פי טיוטת חוזר גופים מוסדיים 2007-135 של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, אין צורך בהליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני כנדרש בסעיף 13 לחוק הייעוץ, אם העובד פנה אל קופת הגמל שנקבעה בהסכם כאמור (ברירת מחדל, בלשון החוזר). להקלה זו יש חשיבות גדולה – ניתן להפנות את העובד לכל קופת גמל ששמה נקוב בהסכם, בין אם נוקב שם של קופת אחת ובין אם יותר מאחת (המציאות מלמדת שכמעט בכל ההסכמים שנקבעת קופת גמל, מספר קופות הגמל הנזכרות בהסכם אינו עולה על שתיים. התנאי היחיד – שהעובד רשאי על פי ההסכם לבחור בכל אחת מהן ללא התערבות המעביד. בענין זה חשוב להזכיר את סעיף 5 לחוק הפרשנות התשמ"א-1981: " האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, ולהיפך. אם לא די בכך, אף המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון אישר לי בכתב כי אם העובד הוא המחליט היכן יופקדו הכספים, אין צורך בהליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, אם קופות הגמל נקבעו בהסכם. זאת, אף אם נקבעה יותר מקופת גמל אחת. לא בחר העובד בקופת גמל או קופות גמל שנקבעו בהסכם – לא ניתן להפקיד כספים עבורו ללא הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני על פי סעיף 13 לחוק היעוץ, ועל פי ההמלצה וההנמקה שיקבל העובד, תבחר על ידו קופת גמל.

לסיכום – תיקון מס' 3 לחוק מחזק את מעמדו של העובד כמי שקובע על פי רצונו הבלעדי את קופת הגמל שבה יופקדו כספיו וכספי המעביד. זכות זו משתרעת על כל קופות הגמל, כל עוד בוחר העובד בקופת גמל לאותה מטרה שנקבעה בהסכם או בדין. נקבעו בהסכם או בדין קופת גמל או מספר קופות גמל , בשמן, רשאי העובד כמובן לבחור באחת מהן. בחר באחת מהן, אין צורך בהליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, על פי סעיף 13 לחוק הייעוץ. בחר העובד בקופת גמל אחרת מאלה שנקבעו בהסכם או בדין – יופקדו בה הכספים, אך רק לאחר הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני המבוצע על ידי בעל רישיון – סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני בעלי רישיון כחוק.

דף הבית | גירושין