העברת כספים בין קופות גמל, פנסיה וביטוח / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009


אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר העביר טיוטה נוספת של תקנות שיאפשרו ניוד בין מוצרים פנסיוניים, כלומר בין קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח המהוות קופות גמל (בלשון תקנות מס הכנסה "קופות ביטוח"). המגמה לאפשר ניוד חופשי בין כל היעדים היא חלק בלתי נפרד מהמציאות החדשה בענף החיסכון לטווח ארוך - שקיפות המוצרים, חופש בחירה מוחלט של העובד ביעד התשלום והגברת התחרות בין הגופים המוסדיים. התוצאה מהמצב שיתהווה תהיה הגדלת האפשרויות העומדות בפני העמית-המבוטח, שינוי יעד ההפקדה עם שינויים במצבו של העמית, הגברת המאמצים של הגופים המוסדיים לשפר את המוצרים ואת השירות, העלאת רמתם של נותני השירותים וכאמור תחרות חופשית שתלך ותחריף – לטובת הלקוח.

כיום ניתן לעבור ללא הגבלות בין קרנות פנסיה חדשות מקיפות ובין עצמן ובין קופות הגמל הייעודיות (לפיצויים, תגמולים, קרן השתלמות וכד'). החידוש הוא שפוליסות ביטוח חיים שהן קופות ביטוח לא נכללו בין יעדי המעבר החופשי. כך, עובד או עצמאי המבוטח בקופת ביטוח (להבדיל מפוליסת ביטוח שאינה קופת ביטוח, הנקראת פוליסת פרט) לא יכול לעבור מחברת ביטוח אחת לאחרת מבלי להפסיד חלק מהצבירה, ובעיקר – הוא יפסיד את הכיסוי הביטוחי הקיים, וייאלץ לעבור תהליך חדש של חיתום (קביעת התנאים לקבלתו לביטוח על פי גילו ומצבו הבריאותי). המבוטח יכול למשוך את ערכי הפדיון של הפוליסה, כלומר לבטלה, ורק לאחר מכן יפנה לחברת ביטוח אחרת או קרן פנסיה לצורך ביטוחו בתנאים שייקבעו לו. חיתום מחדש עלול לגרום להגדלת הפרמיה, החרגה של כיסויי ביטוח עקב מצב בריאותי, ובמקרים קיצוניים אפילו אי קבלה לביטוח כלל. כמו כן קיימת בעיה במעבר בין פוליסות קצבה לפוליסות הוניות, ולהיפך. קיימים תנאי הצמדה שונים, עם ריבית וללא ריבית מובטחת, מקדמי קצבה שונים בהתאם למועד הוצאת הפוליסה, קנסות על הפסקת ביטוח וכו'. עם התקנת תקנות כמעט כל החסרונות וההגבלות הקיימות יבוטלו. כמובן שמתן אפשרות למעבר חופשי בין כל היעדים לא רק יחולל תמורה משמעותית, אלא שמחייב התייחסות להבדלים היסודיים בין המוצרים הפנסיוניים ומציאת פתרונות לבעיות שחלקן צויינו לעיל.

המעבר לתכנית קצבה (בקרן פנסיה או בחברת ביטוח) מתכנית הונית (בחברת ביטוח או בקופת גמל הונית שאינה לקצבה) יתאפשר ללא הגבלות מיוחדות. זאת גם מהסיבה שבתכנית קצבה מוטלות הגבלות מכח החוק והתקנות שאינן קיימות בתכנית הונית, ולכן מגביל הרגולטור את המעבר מקצבה להון, שעלול להסיר את ההגבלות שהיו בתכנית הקצבה, וגם מכוונתו המוצהרת של אגף שוק ההון לעודד את החסכון לקצבה על חשבון החסכון ההוני. דהיינו העדפת תכנית שתעניק קצבה חודשית למבוטח על פני תכנית בה מקבל המבוטח סכום הון ולא תשלומים חודשיים. הכוונה מובנת ואף הגיונית, אך יש מקרים בהם הפתרון של קבלת סכום הוני עדיף למבוטח על פני קצבה חודשית – למשל למי שתוחלת חייו קצרה במיוחד. לקופת גמל לקצבה יותר לעבור מקופת גמל לקצבה אחרת; מקופת גמל לתגמולים (בתנאי שלא יהיה ניתן להוון את הסכומים המועברים אלא רק לאחר חמש שנים ממועד ההעברה); מקרן השתלמות (אך רק לאחר שהעמית זכאי למשוך ממנה כספים בפטור ממס, כלומר בדרך כלל לאחר ותק של שש שנים); מקופת גמל אישית לפיצויים (בתנאי שיועברו גם כספי התגמוליםלאותה קופה לקצבה). כמו כן ייקבעו הוראות למניעת הפקדת כספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה (הזכאית לקבל אגרות חוב בריבית מובטחת) מעבר לתקרת ההפקדה בקרנות פנסיה אלה.

העברה בין קופות גמל אחרות, שאינן לקצבה תתאפשר כלהלן:

 • מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לתגמולים אחרת;
 • מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל אישית לפיצויים אחרת;
 • מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופת גמל מרכזית לפיצויים אחרת;
 • מקרן השתלמות אחת לאחרת;
 • מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, לאחר שש שניות ותק;
 • מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים, לאחר שהעובד זכאי לקבל את הכספים בקופת הגמל לפיצויים, כלומר סיים את עבודתו אצל המעביד.

הוראות מעבר בין קופות הגמל ההוניות אינן מחדשות ובעקרון זהו המצב היום. יש להבהיר כי קופות גמל אישיות לתגמולים ולפיצויים קיימות גם כחלק מפוליסת ביטוח מנהלים, והמעבר ביניהן יותר כמפורט לעיל. כאן חשב להוסיף כי במעבר מקופת ביטוח לקופת גמל או לקרן פנסיה רשאי ת חברת הביטוח המעבירה לנכות מהכספים שיועברו את "קנס השבירה", כלומר הפחתת הצבירה המלאה של הכספים, אך כזו שעל פי תנאי הפוליסה יש להפחית במקרה של עזיבת מקום העבודה – בעגה המקצועית "ערכי פדיון עזיבה". זו הפחתה קטנה מזו שנקבעה למשיכת כספים שנעשית ללא עזיבת העבודה. כמו כן נקבעו הוראות לשמירת כיסוי ביטוחי המותנה בוותק מסויים בקרן פנסיה חדשה מקיפה, כלומר תשמר לעמית תקופת הותק לצורך זה שצבר בקרן המעבירה. יחד עם זאת יש לזכור שלא נמצא פתרון לכיסוי מוות ונכות, שעלולים להתבטל או להפגע במעבר מחברת ביטוח לכל יעד אחר, לרבות חברת ביטוח אחרת. עובדה זו ממחישה את הצורך להיעזר בייעוץ מקצועי של בעל רשיון בטרם מבצעים מהלך כלשהו – הן מעבר בין יעדים והן בחירת יעד ללא קשר לניוד פנסיוני.

תיאסר העברת כספים מקופה מעבירה לקופה אחרת במקרים הבאים:

 • קיים עיקול על חשבונו של העמית בגובה הצבירה;
 • קיים שעבוד על חשבון העמית בגובה הצבירה;
 • קיימת בחשבון העמית יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
 • העמית החל לקבל קצבת זקנה;
 • העמית הגיש בקשה שעדיין תלויה לקבל קצבת נכות, או שאושרה זכאותו לקצבת נכות מהקופה המעבירה;


המעבר בין הקופות יוצר מצבים של פיצול חשבונות בין קופות בהן חבר העמית, והתקנות יאפשרו זאת בקופה לקצבה ובקופה לפיצויים. לגבי קופות גמל לתגמולים, הפיצול יותר בהתחשב בהגבלה על משיכת כספים של עמית, שהוטלה בינואר 2003 (על עמית שכיר) ובינואר 2006 (על עמית עצמאי).

תוצאת המהלך החדש תהיה הגברת התחרות בין יעדי הביטוח והחסכון הפנסיוני, הכשרה והעלאת רמת היועצים ונותני השירותים בתוך הגופים המוסדיים, ויצירת תכניות חדשות וטובות יותר ללקוח. לא רק מהסיבה שמעבר בין קופות גמל ופנסיה אפשרי גם היום, נראה שהנפגעות מניוד חופשי יהיו חברות הביטוח, שמהן לא ניתן עד היום לעבור מבלי להפגע בצבירת הכספים ובכיסוי הביטוחי. מעתה יהא עליהן להתמודד לא רק עם חברות ביטוח אחרות, אלא עם הגופים המוסדיים האחרים, בתנאים קשים יותר. בשורה האחרונה – ניוד פנסיוני חופשי יוצר אפשרויות חדשות ללקוח, מגביר תחרות ומשפר את המוצרים.

דף הבית | גירושין