אי ויתור מראש על פיצויים / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

כפי שמסרתם, מעביד מוכן להפריש עבור עובדיו את מלוא רכיב הפיצויים, אך אין בדעתו לוותר עליהם מראש, דהיינו גם בנסיבות סיום עבודה שאינן מזכות בפיצויי פיטורים. על המעביד הזה חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה המחייב הפרשה של התגמולים בלבד.

על מעביד כאמור חל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק המחייב אותו להוסיף מינואר 2008 את רכיב הפיצויים בשיעור מדורג, שיגיע בשנת 2013 לשיעור של 5% מהשכר. על פי הצו האמור לא יהיה המעביד זכאי להחזר אלא בנסיבות מיוחדות, כגון אם משך העובד כספים מקופת הגמל לפני ארוע מזכה, המוגדר בצו כמוות, נכות או גיל 60 לפחות. מעביד אינו יכול לשנות הוראה זו לגבי רכיב הפיצויים שיגיע כאמור לעיל בשנת 2013 לשיעור של 5%.

על פי צו ההרחבה הוראותיו לא יחול על עובד שמעבידו מבטח אותו או שהוא מחוייב לבטחו על פי הסכם כלשהו בהסדר פנסיה מיטיב. אחד מאלה שהצו לא חל עליהם הוא מעביד שביום 1 בינואר 2008 או לאחריו מבטח את העובד או שהמעביד מחוייב לבטחו, מכח הסכם, הסדר או מנהג כלשהו – ב"הסדר ביטוח הכולל..... גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אבדן כושר העבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ 5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל מ 5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ 5% משכר העובד". עד כאן ציטוט מסעיף 4(א)(2) של צו ההרחבה הנ"ל.

על פי האמור לעיל, אם יתחייב המעביד להפריש מיד לפחות 5% מהשכר לפיצויים, בנוסף להפרשה של 5% לפחות לתגמולים, בתוספת חלק העובד – לא יחול עליו הצו האמור לרבות הוראתו בענין החזר כספים למעביד. כמובן שעד לביצוע האמור חל הצו לגבי רכיב הפיצויים שהופרש על פיו – 0.8.33% בשנת 2008 ו – 1.68% בשנת 2009 וכו'. כלומר כספי הפיצויים שהופרשו עד השינוי יוחזרו למעביד, אם בכלל, רק על פי צו ההרחבה האמור.

הפרשה על פי הסדר מיטיב כאמור מפסיקה את תחולת צו ההרחבה. על המעביד לבסס את ההסדר המיטיב במסמך. ללא קשר לאמור לעיל, על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 חייב מעביד להודיע לעובד בכתב בתוך 30 ימים על שינוי בתנאי העבודה של העובד, אלא אם כן השינוי הוא מכח דין. מאחר שהאפשרות המפורטת לעיל היא שינוי תנאי עבודה שלא על פי דין (אלא מכח הסכם), הרי שהמעביד חייב בהודעה בכתב על דבר השינוי – הפרשת פיצויים בשיעור מיידי של 5% לפחות. מכיוון שכך, הסכם עבודה חדש עשוי להוות גם הודעה לעובד על שינוי תנאי העבודה, על פי החוק הנ"ל.

ירצה המעביד להפריש רכיב פיצויים בשיעור גבוה מהמתחייב בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אך לא לוותר מראש על החזר הפיצויים, יוכל לנקוט בדרך שפירטתי. מאחר שכל קופות הגמל היום הן קופות גמל לקצבה, ולכן יחול האמור בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963. לפיכך המעביד יהיה זכאי להחזר הפיצויים, בסיום עבודה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, רק אם ההסכם יקבע כך במפורש! אם לא כן, לא יוכל המעביד לקבל את החזר הפיצויים. חשוב מאד שההסדר ייעשה כנדרש על פי הצו, על פי חוק פיצויי פיטורים ועל פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).

הפרשה ללא הסכם עבודה חדש עלולה למנוע את החזר הפיצויים למעביד, ותחיל עליו את צו ההרחבה. המשמעות – הצו יחול על המעביד והעובד, וכל הפרשות המעביד לרכיב הפיצויים על פי הצו, בהתאם לשיעור העולה בכל שנה עד שנת 2013, לא יוחזרו למעביד, אלא בנסיבות המיוחדות שנקבעו בצו ההרחבה. כל הפרש פיצויים שהופקד, בין השיעור המתחייב בצו לבין השיעור שהופקד בפועל, יוחזר למעביד. זאת, מאחר שהמעביד לא הודיע לקופת הגמל עם העתק לעובד על החלת סעיף 14 על כספי הפיצויים שהפקיד. הברירה בידי המעביד – יוכל להפריש כל שיעור עד המקסימום (8.33%), אך הסכומים העודפים על הקבוע בצו יוחזרו למעביד אם סיום העבודה יהיה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים.

עקב ניסוחו של צו ההרחבה, ההבדל בין שתי האפשרויות הוא דק. הנושא גם לא עמד עדיין במבחן משפטי. מעביד שירצה בטחון במאה אחוז יוכל לבחור בדרך שנקבעה בצו ההרחבה: להפריש רכיב פיצויים בשיעור שמעל המתחייב בצו, ולא להודיע לקופה על החלת סעיף 14. כך יוכל לקבל החזר של רכיב הפיצויים, אך כאמור רק בשיעור העולה על השיעור המתחייב באות שנה על פי צו ההרחבה.

דף הבית | גירושין