האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009


סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל") מקנה כידוע לעובד זכות לבחור כל קופת גמל או שילוב של קופות גמל, בכל הנוגע לקופות גמל לתגמולים, פיצויים או קצבה. האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "האישור הכללי"), שפורסם בתוקף סמכות השר לפי סעיף 14 לחוק זה, קובע את התנאים בהם יבואו תשלומי המעביד לקרן פנסיה או קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים המגיעים לעובד. בין היתר נקבעו שם יעדי התשלומים. נשאלת השאלה, האם תשלומים ליעדים אחרים, כגון קופת גמל הונית, ימנעו את החלת האישור הכללי עליהם – למרות שהם שולמו על פי דרישת העובד הבאה מכח זכותו על פי סעיף 20 לחוק קופות גמל.

1. למען הסדר הטוב ולהבהרת הדברים, להלן תמצית הוראות סעיף 20 האמור הנוגעים לעניננו:

  • זכות העובד לבחור, בכל עת, בכל קופת גמל ובכל שילוב של קופות גמל , אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם;
  • האמור לעיל לא יחול על רכיב פיצויים בקופת גמל, שלא חל עליו הפטור לפי סעיף 14, וזאת רק אם לא הופקד במסלול ברירת המחדל לפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
  • אם נקבעה ברירת מחדל יש לתת לעובד הזדמנות לבחור קופת גמל אחרת;
  • רק לגבי פיצויים רשאי המעביד לדרוש הפקדתם בקופת הגמל שבה בחר העובד להפקיד את התגמולים;
  • מניעת הזכות מהעובד – התניית תשלום בניגוד להוראות סעיף זה, דינה קנס כבד או מאסר שנה.

2. להלן קטע מסעיף 20 לחוק קופות גמל: "אם נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים ..... והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ... כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות הסכם זהב; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם".

3. הקטע המצוטט לעיל קובע במפורש כי על המעביד לקיים את חובותיו לפי דין או הסכם, אך הוא חייב להעניק לעובד הזדמנות לבחור בקופת גמל אחרת מזו שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם. זכות העובד גוברת על כל הוראה אחרת, אף אם ניתנה בדין, בהסכם או מכוחם, דהיינו העובד רשאי לקבוע יעד אחר אף אם בהסכם שנעשה לפי האישור הכללי נקבעו רק אותם יעדים הנקובים באישור הכללי, והם שונים מאלה שבחר העובד.

4. היעלה על הדעת שהפטור מתשלום נוסף של פיצויי פיטורים יישלל ממעביד החתום על הסכם לפי האישור הכללי, המוכן להפקיד תשלומים בדיוק כפי שנקבע בהסכם, אך העובד מנצל את זכותו ואת ההזדמנות שנתן לו המעביד (כמתחייב בסעיף 20 לחוק קופות גמל!!) ודורש שהתשלומים יופקדו בקופת גמל הונית למשל? התשובה, לדעתי, היא לאו מוחלט.

5. אותה תשובה יפה גם למקרה בו שולמו תחילה תשלומים ליעדים שנקבעו באישור הכללי, אך לאחר מכן דרש העובד, מתוקף זכותו האמורה לעיל, להעביר את הכספים לקופת גמל הונית, שאינה נזכרת באישור הכללי. גם במקרה זה לא יפוג תוקפו של האישור הכללי לגבי אותו עובד ואותו מעביד, שביניהם נערך ההסכם על פי האישור הכללי.

6. בהעדר פסיקה בנושא זה, לא ניתן להציע דרך בטוחה למעביד שתשמר את תוקפו של האישור הכללי במקרה שהתשלומים הופקדו בדרך שונה מזו שנקבעה בהסכם שנערך לפי האישור הכללי. יחד עם זאת אני מזהיר את המעבידים מנקיטת אמצעי קיצוני כגון מניעת זכות הבחירה של העובד בקופת גמל שונה מהקבוע באישור הכללי, או התניית השינוי בקבלת צו של שר התעסוקה על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הפוטר את המעביד מתשלום נוסף של פיצויי פיטורים. אין צורך להזכיר את העונש הצפוי למעביד המתנה תשלום לקופת גמל – קנס כבד ושנת מאסר.

7. לסיכום: מעביד החתום עם עובד על הסכם על פי תנאי האישור הכללי, יאפשר לעובד לבחור בכל קופת גמל אליה יופקדו התשלומים שנקבעו בהסכם. הגיון הדברים והסדר שנקבע בחוק קופות גמל מחייבים שתי מסקנות – האחת, לעובד זכות לבחור בכל קופת גמל (לתגמולים, פיצויים או קצבה) או שילוב של קופות גמל, למרות כל האמור בדין או בהסכם; השנייה – תשלום לקופת גמל שונה מהקבוע באישור הכללי, שנעשה על פי דרישת העובד, בין שנעשה מיד לאחר חתימת הסכם על פי האישור הכללי ובין שנעשה לאחר שתחילה שולמו התשלומים בדרך הקבועה באישור הכללי – לא יפגע בתוקפו של האישור הכללי ובפטור מחובת תשלומים נוספים.

8. הבהרה: האמור לעיל בסעיף 7 מתייחס לתשלומים על חשבון פיצויים בשיעור של 8.33% מהשכר המבוטח. ברור שאם שולם שיעור נמוך יותר, לא יחול הפטור מהשלמת פיצויי פיטורים על השיעור מהשכר שבגינו לא שולמו תשלומים לקופת גמל. הוא הדין בחלק השכר שבגינו לא שולמו תשלומים על חשבון פיצויי פיטורים.

דף הבית | גירושין