יישום הסכמים קיבוציים כלליים וצווי הרחבה / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

ישנם סעיפים שיש לגביהם הוראות שונות בשני הסכמים קיבוציים כללים החלים על אותם מעבידים. לדוגמה בהסכמים שונים נקבעה תקופת ניסיון – בדרך כלל 6 חודשים עם אפשרות הארכה למספר חודשים נוספים. לעומת זאת בהסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לשנים 97-95 במגזר העסקי, שנחתם ביום 9.1.95 נקבע כי למרות האמור בהסכמים קיבוציים החלים על חברי ארגונים החברים בלשכת התיאום, תקופת הניסיון תהיה בת 24 חודש. ארגונים רבים וחבריהם מחילים במקומות העבודה תקופת ניסיון של שנתיים.

ועדות ענפיות וועדת מעקב

הסכם המסגרת הנ"ל מ 1995 תוקן בהסכם מתקן ביום 22.2.05. אחד הסעיפים שנוספו בו הוא בענין הקמת ועדות ענפיות וועדה ארצית. גם בהסכם מ 1995 נקבעו ועדות ענפיות וועדת מעקב. האחרונה אמורה לדון בחילוקי דעות בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות הכללית החדשה. בהסכמים קיבוציים רבים קיימת הוראה בענין ועדות פריטטיות. כמעט שלא היו דיונים בועדות אלו. דווקא מנגנון אופייני למו"מ קיבוצי אינו פועל ואף לא הוקם, למרות שנקבע כך בהסכם קיבוצי כללי.

דמי טיפול לארגוני מעבידים

אחד מהנושאים החשובים בארגוני מעבידים (ועובדים) הוא מימון פעילותם ומניעת "נהנים בחינם", חוק הסכמים קיבוציים והתקנות קבעו חובה לתשלום דמי טיפול גם לארגוני מעבידים, בתנאים מסויימים, כגון שהסכם קיבוצי ענפי הורחב בצו הרחבה.

מהי התמורה שמקבל מעביד שחוייב בתשלום דמי טיפול, מארגון המעבידים שקיבל את התשלום? בנוסח המוצע של תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני – מקצועי לארגון מעבידים (תיקון) התשס"ז-2007 נקבע כי רק ארגון שהוכר על ידי שר התמ"ת כארגון מעבידים לצורך גביית דמי טיפול, יהיה רשאי לגבות דמי טיפול. בין התנאים להכרה כאמור – הארגון פעיל ומטפל ביחסי עבודה, וכן, הארגון מפרסם באתר האינטרנט שלו את סל השירותים המיועד למעביד המשלם דמי טיפול.

ארגון מעבידים יהיה רשאי לגבות דמי טיפול עד מחצית מדמי החבר שלו (לעומת רבע כפי שנקבע בתיקון), אם מונתה ועדת פיקוח לפי החוק לפקח על ההסכם הקיבוצי שלגביו ניתן צו ההרחבה המזכה את הארגון כאמור בדמי טיפול, וכן – השר אישר כי הארגון המוכר משתתף באופן פעיל בפעילות ועדת הפיקוח ובמימונה המלא! קמה התנגדות מסויימת מצד ארגון מעבידים שטוען כי ארגון מעסיקים אינו מבוסס רק על טיפול ביחסי עבודה, אלא שקיימות מטרות חשובות לא פחות לארגון ולחבריו – ייצוג החברים והענף בכלל בפני רשויות השלטון, ייעוץ משפטי, כלכלי וייעוץ בתחום המיסוי , מתן מידע ועוד. האם ארגון כזה יספק את כל השירותים האלה גם למי שחויב בתשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי? האם זכאי ארגון מעבידים לגבות דמי טיפול ממעבידים שאין הוא נותן להם שירות?

לשכת המסחר חיפה והצפון היא ארגון מעבידים. בעבר היתה צד להסכם קיבוצי כללי, שבוטל. האם חברות בארגון מעבידים זה, שאינו צד להסכם קיבוצי כלשהו, פוטרת את המעבידים מתשלום דמי טיפול לארגון מעבידים אחר בענף, בו קיים הסכם קיבוצי, כמו למשל התאחדות המלאכה והתעשייה?

תחרות בין הסכמים קיבוציים כלליים

באותו ענף ייתכנו ארגוני מעבידים שונים המתחרים ביניהם על החברים. ניתן למצוא דוגמאות בענפי השירותים והמסחר בהם קיימים מספר ארגוני מעבידים. הדמיון בין לשכות המסחר ובין התאחדות הסוחרים ברור, אך קיימת גם תחרות בין לשכת מסחר לבין התאחדות המלאכה והתעשייה.
לאחרונה אושר מתן צו הרחבה להסכם קיבוצי שנחתם על ידי התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל ביום 19.2.06. רישום ההסכם הקיבוצי שהורחב, נדון בבית הדין הארצי לעבודה, לאחר התנגדות לרישום שהוגשה על ידי הסתדרות העובדים הלאומית, בטענה שהיא בלבד הארגון היציג של העובדים המוסמך לחתום על הסכם קיבוצי ולא הסתדרות העובדים הכללית החדשה שחתמה עליו. החלטת הממונה הראשי על יחסי העבודה לרשום את ההסכם הקיבוצי אושרה על ידי בית הדין. ההסכם הקיבוצי חל על אולמי שמחות, גני אירועים, וכן מטבח המשמש להכנת מזון לאירוע בתוך האולם או גן האירועים. ההבחנה בין קייטרינג שלא חל עליו צו ההרחבה ובין קייטרינג המפעיל מטבח באולם אירועים תהיה קשה.
בהתאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית בישראל קיימת סקציה של בעלי אולמי השמחות והאירועים. הסקציה חתמה עם ההסתדרות החדשה על הסכם קיבוצי כללי. שני ההסכמים שונים בתנאיהם, וההסכם המאוחר של התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים מיטיב עם העובדים בנושאים כגון חופשה ופנסיה. רוב או כמעט כל חברי סקצית בעלי האולמות של התאחדות הסוחרים הם חברים בהתאחדות בעלי אולמות וגני אירועים, עובדה שלא נסתרה והביאה לכך שההסכם הקיבוצי החדש הורחב, בעוד ההסכם הקיבוצי של סקצית בעלי האולמות בהתאחדות הסוחרים מעולם לא הורחב.

איגוד תעשייני התכשיטים הוא ארגון מעבידים שהיה בעבר צד להסכם קיבוצי כללי. לאחר שנתיים בוטל ההסכם הקיבוצי. בהסכם הקיבוצי הכללי בענפי מתכת חשמל ואלקטרוניקה של התאחדות המלאכה והתעשייה נכלל גם ענף התכשיטנות. ארגון המעבידים בענף זה חבר בלשכת המסחר בתל-אביב. לאחר ויכוח בוועדה המייעצת, הוסכם להוציא מצו ההרחבה את ענף התכשיטנות. למי חייב מעביד בענף לשלם? דמי חבר לארגון החבר בלשכת המסחר, אך אין לגביו הסכם קיבוצי כללי, וייתכן שלא יהיה מוכר על פי התקנות החדשות, או דמי טיפול ארגוני מקצועי להתאחדות המלאכה והתעשייה שהיא אולי מקומו הטבעי של מפעל המייצר תכשיטים? מצו ההרחבה האמור משנת 2004 הושמט ענף התכשיטנות, אך צו ההרחבה משנת 2006 בענין ביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה חל על יצרן תכשיטים!

קבלני השיפוצים

קבלני שיפוצים התארגנו בארגון מעבידים וחתמו על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הלאומית.כידוע ענף שיפוץ מבנים שייך לענפי הבנייה, וככזה נכלל בהסכם הקיבוצי הכללי עליו חתומה התאחדות הקבלנים, ובצו ההרחבה בענפי הבנייה ועבודות ציבוריות. קבלני השיפוצים ביקשו להרחיב בצו הרחבה את ההסכם הקיבוצי שלהם. בקשתם נדחתה מהסיבה שארגון העובדים שחתם על ההסכם הקיבוצי (הסתדרות עובדים לאומית) אינו הארגון היציג של העובדים בענף השיפוצים ואינו מוסמך לחתום על הסכם קיבוצי בענף זה.

מפקד בין חברי ארגון מעבידים

בית הדין הארצי קבע במחלוקת בין ארגוני עובדים שאין בעריכת מפקד חברים כדי לפגוע בחופש ההתארגנות. ניתן להעביר זאת גם לארגוני מעבידים, ובמקרה של תחרות בין ארגוני מעבידים (כמו בענף אולמי השמחה) ניתן לחייב עריכת מפקד חברים כדי להווכח האם מדובר בארגון אמיתי של מעבידים בענף. האם לא ניתן לדרוש מארגוני מעבידים לפרסם את רשימת חבריהם, כפי שעושה למשל התאחדות התעשיינים, וכך לאפשר בדיקה מי חבר בארגון זה או בארגון מתחרה?

חלות צווי הרחבה

על קבלני שיפוצים שאינם חברי ארגון קבלני השיפוצים יחול צו ההרחבה בענפי הבנייה ועבודות ציבוריות. תאגיד של הספקת עובדים זרים לענף אחד בלבד – לענף הבנייה. איזה צו הרחבה יחול על עובדים אלה – צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות, על פי העיסוק היחיד של העובדים, או צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, מיום 16.2.04? התאגיד לכח אדם של עובדי בניה זרים אינו מסונף לארגוני הקבלנים, אלא דווקא ללשכת המסחר.

בענפי התעשייה קיים צו הרחבה משנת 2006 המחייב ביטוח פנסיוני מקיף. יש החרגה של ענפים כגון אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה, אלקטרו אופטיקה ותוכנה. הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקובל על בית הדין לעבודה כמקור לקביעת העיסוק של המפעל. ספר הסיווג כלל בין ענפי השירותים גם את שירותי המחשוב (ענף ראשי 72). תת ענף 7210 כולל "שירותי תכנות ותכנון מערכות כלליים", ובפירוט השירותי נכללים "פיתוח, ייצור, אספקה ותיעוד של תכנה על פי הזמנה, ותכנה מוכנה... פיתוח תכנה לאבטחת מידע...". תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) אינן כוללות את ענף התכנה בין ענפי התעשייה והמלאכה.

התאחדות המלאכה והתעשייה חתומה על הסכם קיבוצי משנת 1979 המחייב פנסיה לעובדים. מדובר שם בפנסיה יסוד ובמעבר לפנסיה מקיפה על פי ההסכם הקיבוצי לפנסיה מקיפה בתעשייה. הפרשנות של ההתאחדות היא שניתן להפריש 11.5% לביטוח מנהלים, וכי לא חלה חובת פנסיה מקיפה. רק בשנת 2004 נחתם הסכם קיבוצי בענפי מתכת חשמל אלקטרוניקה וענפים נוספים המחייב ביטוח פנסיוני מקיף.

בענפים נוספים קיים צו הרחבה המחייב "פנסיה יסוד או פנסיה מקיפה". כידוע מאז שנת 1995 אין אפשרות לצרף עובדים לקרנות פנסיה יסוד הישנות המסובסדות. האם צורפו העובדים לפנסיה מקיפה? בענפי השמירה, הניקיון והמוסכים קטן מאד שיעור המצייתים לצו ההרחבה בענין זה.

ארגון גג של מעבידים יכול לכלול גם ארגון כלכלי ולא ארגון מעבידים. לשכת ארגוני העצמאים והעסקים – להב חברה בלשכת התיאום. מעמדה של להב בלשכת התיאום אפשרי על פי תקנון הלשכה, שהיא אגודה עותומנית של ארגוני מעסיקים וארגונים כלכליים. התקנון אינו מחייב הצטרפות כל הארגונים החברים בה להסכם קיבוצי שהיא חותמת.

דף הבית | גירושין