סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – השפעות על המעביד / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009
יש להזכיר כאן את סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),התשס"ה- 2005, לפיו לעובד חופש מוחלט לבחור בכל עת קופת גמל או בשילובים של קופות גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, למעט חריגים שאינם רלוונטיים לחוות דעת זו. הוראה זו חלה על פי החוק האמור על כל מעביד ועובד.

בהמשך אותו סעיף נאמר, כי אם נקבעה בדין, או בהסכם, או מכוחם קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים והעובד לא בחר קופת גמל אחרת על אף שניתנה הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים באותה קופת גמל שנקבעה כאמור, כל עוד לא בחר העובד קופת גמל אחרת. כמו כן נקבע כי אין באמור לעיל כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.

בפסקה (ג) של סעיף זה נקבע כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה. מאחר שלבחירה של עובד בקופת גמל אחרת מזו שנקבעה בדין או בהסכם עשויה להיות השלכה מרחיקת לכת – כגון אי החלת הפטור למעביד על השלמת פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – יש להניח שהוראות כאלה צפויות להנתן בעתיד. יש להבהיר כי אם נקבע בדין, בהסכם קיבוצי, או בצו הרחבה שיעורי הפקדה ויעד הפקדה (חיוב בהפקדה לקצבה למשל), ובתמורה יהיה המעביד פטור מתשלום פיצויי פיטורים או מחלקם – פטור זה מותנה בקיום מדוקדק של הוראות ההסכם או הצו. שינוי יעד ההפרשה, גם אם נעשה לפי בחירה של העובד, שולל את הפטור האמור.

לפיכך מומלץ למעביד לאפשר לעובד ייעוץ בנושא ביטוח פנסיוני של בעל רשיון, ואם בחר העובד בקופת גמל אחרת מזו שנקבעה בדין, בהסכם או בצו הרחבה – על המעביד להחתים את העובד על כך, שלמרות שנקבעה כאמור קופת גמל שבה יופקדו תשלומי המעביד והעובד, בוחר העובד לאחר ייעוץ שקבל, שהתשלומים יופקדו בקופה אחרת.
דף הבית | גירושין