תיקון צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 13/9/2010

החל בינואר 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. הצו מחיל את החובה על כל העובדים בישראל. החובה היא להפקיד בקופת גמל לקצבה ולכלול כיסויי מוות ונכות. ביום 7.9.2010 נחתם הסכם קיבוצי נוסף המתקן את ההסכם הקיבוצי הקודם. צו ההרחבה צפוי בקרוב ולאחריו יחול הצו המשולב על כל השכירים בישראל שאין להם הסדר ביטוח פנסיוני העדיף על ההוראות המפורטות להלן.

1. שיעורי ההפרשות מהשכר המבוטח (שיהיה המשכורת המזכה בפיצויי פיטורים) עד תקרת שכר בגובה השכר הממוצע במשק מפורטים להלן.

שיעורי הפרשה בכל שנה

החל בתאריך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ הפרשות

1.1.2008

0.83%

0.83%

0.83%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.33%

10 %

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%  

6%  

17.5%


הפרשות המעביד עבור רכיב הפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק.

2. פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה, אינם ניתנים להחזרה למעביד, אלא אם כן משך העובד כספים מקופת הגמל/ביטוח לפני שקמה לו זכאות לקבלת כספים מהקופה בשל אירוע מזכה. "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל 60 או יותר. כמו כן יהיה המעביד זכאי להחזרת רכיב הפיצויים אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים.

3. חובת הפרשה תחול על מי שמלאו לעבודתו אצל המעביד 6 חודשים. אם לעובד הסדר קיים, תחל ההפרשה לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית לתחילת העבודה.

4. החובה חלה על כל עובד שמעבידו אינו חייב לבטחו בהסדר פנסיה מיטיב. "הסדר פנסיה מיטיב" מוגדר כהסדר ביטוח פנסיוני לפיו יש חובה, על פי צו הרחבה אחר, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי או נוהג, להפריש לקופת גמל כדלהלן: החל בשנת 2014 - 17.5% מהשכר; או (עד שנת 2014) 15% מהשכר, כולל 5% על חשבון המעביד לתגמולים ו 5% לפיצויים והכולל ביטוח למקרה מוות ולמקרה אבדן כושר העבודה; או (עד 2014) 11.5% מהשכר שאינם כוללים הפרשה על חשבון פיצויים ולכן יחוייב המעביד להפריש לרכיב הפיצויים על פי הטבלה דלעיל; או (עד 2014) 10% מהשכר לתגמולים בלבד וגם במקרה זה תחול חובת הפרשה לפיצויים על פי הטבלה; או הסדר פנסיה תקציבית המיטיב עם העובד לעומת ההסדר הקבוע בצו. הצו אמור להיטיב עם עובד ללא זכויות כלל, אך לא לגרוע מזכויות העובד שיש לו זכויות עדיפות על פי הסדר ביטוח פנסיוני קיים. לעובדים שמובטח להם הסדר ביטוח פנסיוני עדיף שייכנס לתוקף במועד מאוחר יותר מהמועדים שנקבעו כאן – 6 או 3 חודשים לפי הענין, יוחל בהפרשה על פי הטבלה דלעיל ועם כניסת ההסדר היטיב לתוקף תגדל ההפרשה על פי הקבוע בהסדר המיטיב.

5. השכר המבוטח – השכר בפועל (רכיבי השכר המחושבים לצורך פיצויי פיטורים) אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק.

6. הצו חל על נשים מגיל 20 וגברים מגיל 21.

7. לעובד שהגיע למקום העבודה עם הסדר ביטוח קיים, חובת ההפרשה, על פי הטבלה דלעיל, תיכנס לתוקף כעבור שלושה חודשי עבודה, וההפרשות יהיו רטרואקטיביות – ממועד תחילת העבודה. שיעור ההפרשות יהיה כמפורט בטבלה דלעיל, ולא כפי שהיה בהסדר שהיה קיים לפני הגעתו של העובד למקום העבודה החדש.

8. אם לא בחר העובד בתוך 60 יום במוצר ביטוחי, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה. בכל מקרה הביטוח יכלול כיסויים למוות ונכות.

9. הצו לא יחול על עובד שפרש מעבודתו בגיל 67 ואילך ומקבל קצבה. קצבה – למעט קצבה או גמלה של המוסד לביטוח לאומי.

10. המעביד רשאי להשלים את הפרשת הפיצויים עד לשיעור של 8.33% בהפקדה לקופת גמל אישית. בחר המעביד בהשלמת פיצויים כאמור, יוכל להודיע לקופת הגמל עם העתק לעובד, שכספי השלמת הפיצויים כאמור יבואו במקום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. החזרת כספים אלה למעביד תהיה בתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

11. סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 מבטיח את זכותו של עובד לבחור בכל קופת גמל לפי שיקול דעתו.

12. למען הסר ספק: הסדר הכולל הפרשות בשיעור גבוה מהמפורט בטבלה שבסעיף 1 הוא הסדר מיטיב ולגבי אותם עובדים לא יחולו הוראות צו ההרחבה, לרבות האמור בסעיפים 3 ו 11 לעיל. אם לא חל הצו ולא חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, יחולו הוראות החוק בענין זכאות לפיצויים. לכך יש להוסיף את הוראות תקנוני קרנות הפנסיה ופוליסות ביטוח מנהלים הקובעים את זכאות המעביד להחזר כספי הפיצויים במקרה של סיום עבודה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים. לענין זה יש הבדל בין ביטוח מנהלים הוני ישן (לפני תיקון 3 לחוק קופות גמל) לבין ביטוח קצבה או קרן פנסיה. בביטוח הוני ניתן להחזיר פיצויים למעביד בנסיבות האמורות. בקופות גמל לקצבה חל האמור בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולכן יש לבדוק את האמור בתנאי הפוליסה או בתקנון קרן הפנסיה. החזר למעביד ייעשה על פי סעיף 26 הנ"ל לחוק ועל פי הפוליסה או התקנון. מובהר שתנאי הפוליסה ותקנון קרן פנסיה מהווים הסכם ולכן ניתן לקבוע בהם את זכות המעביד להחזר כספים מקופת גמל לקצבה.


דף הבית | גירושין