חוב של מעביד לקופת גמל ואחריות הקופה- עו"ד אלון זילברשץ

פורסם: 16/3/2011

סעיף 19א' לחוק הגנת השכר , התשי"ח – 1958 מסדיר את חלוקת האחריות והתחייבויות המעביד וקופת הגמל, במקרה שתשלום שחייב המעביד לקופת גמל לא שולם במועדו. הכוונה לתשלומים שחייב המעביד להפקיד בקופת גמל על פי הדין או על פי חוזה עבודה, הן חלק המעביד והן חלק העובד. יודגש שחובת תשלום חלק העובד חלה אף היא על המעביד כאשר הכסף מנוכה על ידי העובד מהשכר.

ההוראה הכללית והפותחת את הסעיף האמור קובעת כי סכומים כאמור ייחשבו כשכר מולן, אם לא שולמו בתוך 21 ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו מבוצעים התשלומים – כלומר ביום האחרון לחודש שלאחר החודש שעבורו משולם השכר. פיצויי הלנת שכר הם גבוהים במיוחד.

בהמשך הסעיף נקבע: "סכום שמעביד חייב לקופת גמל כאמור בסעיף קטן (א), יראו לענין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו." זכויות העובד אינן נפגעות כלל במקרה של חוב שלא שולם, ורואים את כל הזכויות והכספים כאילו שולמו כל הכספים במועדם. זו הוראה חשובה מאד המונעת כל פגיעה בעובד.

הסעיף מקנה לקופת הגמל כלים לפעול על מנת לפצות אותה על נטילת האחריות בעת פיגור בתשלום. הקופה תפנה כמובן בהודעות למעביד על החוב ובהתראות.לאחר פיגור של ששה חודשים, אם קרה מקרה המזכה את העובד או את חליפו בקבלת תשלום מהקופה, רשאית הקופה לתבוע מהמעביד סכום השווה לסכום ששילמה בניכוי כל סכום שהיה משתלם בשל אותו מקרה – אילו עזב העובד את קופת הגמל ביום שקרה אותו מקרה. כלומר קופת הגמל היה זוכה מהמעביד לפיצוי השווה לתשלום ששילמה בקרות המקרה בניכוי הסכומים הצבורים בקופה (ערך הפדיון). בית הדין לעבודה רשאי להפחית את השיפוי של המעביד לקופת הגמל אם ראה נסיבות המצדיקות לעשות זאת.

עברו אותם ששה חודשים, כלומר שבעה חודשים מתום החודש שבגינו לא שילם המעביד את התשלום לקופה, ולא שולם חובו של המעביד, רשאית קופת הגמל להודיע על כך בכתב לעובד עם העתק למעביד. משעברו ששה חודשים נוספים – ביחד 13 חודשים – לא יחולו ההוראות שקבעו שלענין זכויות העובד יראו בסכום החוב כאילו שולם במועדו, אך רק בתנאי שבית הדין לעבודה קבע שהפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה או חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות את קופת הגמל.

כלומר קופת הגמל יכולה להשתחרר מחבותה רק אם פנתה לבית הדין לעבודה, שכנעה אותו שאין היא אחראית לאי תשלום החוב, ובית הדין קבע כך בצו. יודגש – שחרור קופת הגמל מאחריות לגבי החוב יחול רק מהמועד שכך קבע בית הדין ולא רטרואקטיבית!

בשורה של פסקי דין קבע בית הדין לעבודה שעל קופת הגמל לעשות כל שביכולתה לגביית החוב ןלא די בכך שהיא תשלח הודעות על החוב לעובד ולמעביד. עליה לנקוט בהליכים משפטיים ממשיים. כך נקבע גם במקרה שהמעביד היה חברה בפירוק. במקרה כזה, לא יהיה צורך בהגשת תובענה (אך הקופה חייבת בהגשת הוכחת חוב למפרק). לעומת זאת העובדה שהמעביד היה חברה שפורקה, אינה מספיקה כדי ללמד שלא היה טעם בהגשת תביעה במהלך החודשים שקדמו לכך (איילון חברה לביטוח – אנוך ערן).

המסקנה: זכויות העובד נשמרות בקופת הגמל גם בתקופת הפיגור בתשלום, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי בית הדין לעבודה. אם קופת הגמל לא תנקוט בצעדים הנדרשים, חובתה תמשיך לחול ולענין זכויות העובד יראו את הסכומים שהמעביד חייב לקופה כאילו שולמו במועדם.

דף הבית | גירושין