שכר והפרשות לקופות גמל

פורסם: 10/5/2012
שכר והפרשות לקופות גמל


לאחרונה הופתעתי לקבל שאלות שעניינן מהו השכר שבגינו נעשות הפרשות לקופות גמל.

לתומי סברתי שכל בר בי רב מבין שאם חלה חובת הפקדה בקופת גמל, מכח הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי, ההפקדה תיעשה כשיעורים מהשכר המשולם בפועל בחודש שלגביו נעשית ההפקדה – החודש הקודם. מתברר שטעיתי - ישנה אי בהירות או אי ידיעה בנושא זה. יש הסבורים שאם נקבעה חובת הפרשה משכר, או משכורת בשם אחר (כפי שנקבע למשל בתקנות מס הכנסה – ראו להלן), הרי שהמשכורת תהיה תמיד הבסיס לחישוב ההפרשות בהתאם לשיעורים שנקבעו. לדעתם, בין אם חלה ירידה בשכר מסיבה כלשהי, ובין אם חלה עלייה בשכר המשולם, השכר שממנו יחושבו שיעורי ההפרשה לקופת גמל יהיה תמיד "המשכורת" כפי שנקבעה בחוזה העבודה.

בסעיף 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד – 1964 נקבעה הגדרה של "משכורת", לענין קופת גמל לתגמולים או לקצבה ולענין קופת גמל לפיצויים או לדמי מחלה. בשני סעיפי ההגדרה המשכורת היא ראשית לכל (לפני חריגים שהוצאו ממנה) הכנסת עבודה. מהי הכנסה? היא הוגדרה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש): " סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו – 3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו".

בסעיף 19 לתקנות מס הכנסה הנ"ל נקבעו שיעורי ההפרשה לקופות גמל המותרים למעביד ולעובד, וממה מחושבים השיעורים? מהמשכורת.

הגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" כוללת בחן היתר "קצבה המשתלמת מאת ...;סכום המתקבל עקב....; סכום המתקבל בידי אדם...". אמור מעתה – הכנסה היא סכום המתקבל ולא סכום תיאורטי, וירטואלי או סכום שנקוב במסמך כלשהו.

המסקנה עד עתה ברורה – המשכורת, או הכנסה שממנה מחושבים שיעורי הפרשה לקופת גמל היא לעולם סכום ששולם והתקבל.

ואם עדיין נותרו סימני שאלה אצל מאן דהו, אשאל: אם המשכורת החודשית היא 6,000 ₪, אך בחודש מסויים עבד העובד, שלא עומדים לזכותו ימי חופשה שנתית או ימי מחלה בתשלום, רק בחלק מהחודש, האם תשולם לו המשכורת המלאה (6,000 ₪ ברוטו) או שכר חלקי בהתאם לימי העבודה בפועל? האם חלה על המעביד חובה להפקיד בקופת גמל סכומים על פי שכר של 6,000 ₪ או על פי השכר ששולם בפועל? התשובה ברורה מאליה.

לפיכך יהיה כלל זה נקוט בידכם: השכר שבגינו יופקדו סכומים בקופת גמל הוא השכר ששולם בפועל, בין שהוא המשכורת הרגילה, תשלום עבור ימי מחלה, תשלום דמי חופשה וכד'.

חשוב לציין כי לא תיעשה הפרשה בגין כל סכום המשולם לעובד. ישנם סכומים שאינם מחייבים הפרשה בגינם לקופת גמל, כגון שעות נוספות, פרמיות והחזר הוצאות – אלא אם נקבע אחרת במקור החוקי להפרשות לקופת גמל. למשל לגבי פרמיות נקבע כך בצו ההרחבה מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה, וישנן דוגמאות אחרות.

אלון זילברשץ, עו"ד
דף הבית | גירושין