זכאות ללא תנאי / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

להלן הבהרת נושא ה"זכאות ללא תנאי", כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964.

כידוע ההשלכה היא לענין חישוב מרכיב הפיצויים, והעברת כספים מחלק התגמולים למימונם.

האישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מחייב כידוע ויתור המעביד על קבלת כספים מקופת ביטוח או קופת גמל אחרת, בשני חריגים: משיכת כספים מהקופה לפני "אירוע מזכה", או נסיבות סיום עבודה, שעל פי סעיף 16 או סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים ניתן לשלול מהעובד את זכאותו לפיצויי פיטורים.

לגבי החריג השני, נאמר במפורש בתקנות מס הכנסה הנ"ל, כי שלילת הפיצויים לפי סעיפי החוק האמורים אין בה משום "סייג לזכאות", ואין בה כדי לקבוע שאין זו "זכאות ללא תנאי".

המחלוקת היא לגבי החריג הראשון: משיכה לפני "אירוע מזכה ".

דעתי היא שאין בו כדי לקבוע שזכאותו של העובד אינה מוחלטת, דהיינו שהיא אינה "ללא תנאי". גם אם ימשוך העובד את הכספים לפני אירוע מזכה, זכאות המעביד להחזר כספים נקבעת על פי האישור הכללי עצמו, דהיינו זכאות העובד אינה "תלויה בהסכמת המעביד" כפי שנאמר בתקנות מס הכנסה הנ"ל.

אף אם נתעלם מהעובדה שהעובד לא יפעל בפזיזות ולא ימשוך כספים לפני אירוע מזכה (או לפחות ימתין תקופה מסויימת), הראיה לנכונות קביעתי שמדובר בזכאות ללא תנאי – עם סיום העבודה, גם שלא אגב אירוע מזכה, כאשר קיים הסכם על פי האישור הכללי, חייב המעביד למלא טופס 161. טופס זה כידוע מורה לקופת הגמל לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים שנצברו בה. די בכך משום הוכחה שמדובר בזכאות ללא תנאי. היעלה בדעתך שהמעביד יהיה רשאי לעכב את העברת טופס 161 לקופת הגמל? באיזה טעם? הרי העובד אינו מושך כספים מהקופה (הוא אינו רשאי לעשות זאת בטרם שחרר המעביד את הכספים באמצעות טופס 161). על פי הפסיקה, מעביד המעכב את שחרור כספי הפיצויים מקופת גמל על ידי המנעות מהעברת טופס 161 חתום, יהיה חייב בפיצויי הלנת פיצויים!


הנושא והאישור הכללי מוכרים לך היטב, לפיכך אסתפק בהסבר התמציתי דלעיל. דעתי היא שהסכם על פי האישור הכללי לפי סעיף 14 מקנה לעובד זכאות ללא תנאי, כמשמעותה בתקנות מס הכנסה הנ"ל. לפיכך חישוב הפיצויים ייעשה על פי הקבוע בתקנות במקרה זה, דהיינו אם קיים חוסר בפיצויים יש להשלימו מתוך חלק התגמולים של העובד והמעביד, הכל כמפורט בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל).

דף הבית | גירושין