פנסית חובה, תיקון 3 וסוכן הביטוח / עורך דין אלון זילברשץ

פורסם: 14/12/2009

כניסתו לתוקף של צו ההרחבה בינואר 2008, המחייב ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד שאין לו הסדר ביטוח מיטיב, הפכה את ישראל למדינה בה חובת ההפרשה לביטוח פנסיוני מקיפה את כל האוכלוסיה.

בתמצית חלה על כל מעביד שאין לגביו חובה להפרשות גבוהות יותר, להפקיד עבור העובד סכומים בקופת גמל לקצבה, שיעלו בהדרגה משיעור של 2.5% מהשכר (כולל חלק העובד) לשיעור של 15% בשנת 2013. החובה היא לביטוח קצבה הכולל כיסויי מוות ונכות (אובדן כושר העבודה). תקרת השכר להפרשות חובה היא השכר הממוצע במשק. למרות הסכומים הנמוכים, הצו פתח משלול שיווק מבטיח, ואכן כל קרנות הפנסיה בבעלות חברות הביטוח לא רק החלו במאמצי שיווק, אלא אף הגיעו להסכם עם ההסתדרות הכללית בדבר הנחות משמעותיות, כאלה שהובטחו עד אז רק למפעלים גדולים. ברור שגם לסוכני הביטוח נפתח ערוץ שיווק חדש, כאשר הכלל חייב להיות – מי שימכור ללקוח ביטוח פנסיוני בשנת 2008, ישמור על הלקוח גם ב 2013 ויוכל למכור לו גם ביטוחים אחרים.

תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) שינה את המציאות הפנסיונית בהיבט נוסף. עבור כספים שיופקדו החל בינואר 2008 יפעלו רק קופות גמל לקצבה, חלקן משלמות וחלקן שאינן משלמות. האחרונות יוכלו להעביר כספים לצורך תשלום לעמית רק לקופת גמל משלמת לקצבה, למעט רכיב הפיצויים שניתן לקבלו גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה. קופת הגמל המשלמת תשלם לעמית קצבה, וכן תשלומים חד פעמיים, שניתן לקבלם רק לאחר שהעמית מקבל לפחות קצבת מינימום (מאותה קופה או מקופה אחרת) ששיעורה נקבע ל 3,850 ₪ שיוצמדו למדד מדי שנה. חל גם שינוי בהטבות המס שאין המקום לפרט אותן.

כיצד ישפיעו שני המקורות החוקיים האמורים על עבודת סוכן הביטוח?

המחוקק קבע סופית – כל ביטוח פנסיוני מחייב קצבת מינימום ברובד הראשון. רק לאחר הבטחת פנסיה מינימלית, לעובד ולשאיריו, תעמוד למבוטח האפשרות למשוך סכום הוני מקופת גמל. המחוקק יאפשר פטור ממס לסכומים (חלקם כקצבה וחלקם סכום הוני) השקולים לקצבה בסך 9,000 ₪. יש להבטיח הצמדה של סכום זה. מדובר לכן בסכום פטור ממס של כ מיליון ₪, מעבר לקצבת החובה המינימלית.

סוכני הביטוח, האמונים על הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) ובצורך לנמק את המלצותיהם, ישלבו במגרת הייעוץ את הוראות צו ההרחבה ותיקון מס' 3 הנ"ל. המונח "שילובים פנסיוניים" שתפס תאוצה בשנים האחרונות מקבל משמעות נוספת עקב השינויים החוקיים הנוספים לשינויים המבניים בענף הביטוח הפנסיוני. הכוונה כמובן לסגירת קרנות הפנסיה הותיקות, הלאמתן ואיחודן תחת תקנון אחיד הנקבע על ידי אגף שוק ההון באישור ועדת הכספים של הכנסת. המבנה החדש מאפשר שילובים שונים שעל כולם להבטיח למבוטח פנסית זקנה בפרישתו מעבודה בתוספת סכום שצבר כחיסכון. מיותר להסביר את הצורך בסכומים צבורים כחסכון לאחר הפרישה מהעבודה וסגירת מקור הפרנסה – בצד הפנסיה החיונית להבטחת הכנסה קבועה בתקופה בה תוחלת החיים ארוכה מאד בהשוואה למאה הקודמת. הביטוח יכלול כמרכיב חובה ביטוח לתשלום חודשי במקרה נכות (אובדן כושר העבודה). החלק השלישי הבלתי נמנע – הביטוח יבטיח לשאירים פנסיה שוטפת וכן סכום הוני שגם הוא מחוייב המציאות.

במסגרת בניית השילוב הפנסיוני המתאים למבוטח, יש צורך כמובן להתחשב בהפקדות קיימות ובסכומי חיסכון צבור. למבוטחים בקרנות הותיקות שבניהול מיוחד יש לייעץ האם ומתי להפסיק את התשלומים לקרן או אם להמשיך בכך עד למיצוי כל הזכויות האפשריות. לקוח שיגיע לייעוץ כאשר הוא מבוטח כבר בביטוח הוני או קצבתי, יש לבדוק אם להמשיך בתכנית, להקטין את ההפרשות או להפסיקן ולהתחיל בביטוח פנסיוני ביעד אחר. חלק חשוב בבדיקה ובייעוץ הוא השיקול של הטבות המס. יש לזכור כי על סכומים שהופקדו בעבר יחול הדין הקודם. חוקים ותקנות שינו תכופות את כללי המיסוי של כספים בקופת גמל. כך שונו הכללים בשנת 2000 לגבי משיכת כספים מקופה לקצבה; לגבי עצמאי נקבעו כללים חדשים לגבי כספים שהופקדו בפוליסת קצבה אחרי 30.4.97; משנת 2003 חויבו רווחים בקופת גמל לתגמולים במס בשיעור 15%, משנת 2005 המס הוא 20%; כספי שכיר שהופקדו בקופת גמל לתגמולים עד 31.12.2004 ניתנים למשיכה אם פרש מעבודתו ולא החל בעבודה אצל מעביד אחר או אם מעבידו החדש אינו מפריש עבורו לתגמולים או לקצבה – מ 1.1.2005 ניתן למשוך כספים כאלה רק בגיל 60 לפחות ולאחר צבירה במשך 5 שנים, וכו' וכו'.

אלה על קצה המזלג חלק משיקולי המס שעל הסוכן להביא בחשבון בעת מתן הייעוץ ללקוח, ועליהם יש להוסיף את שיקולי הצרכים והאפשרויות הכלכליות של הלקוח. ועוד לא הזכרנו את ההוראה החדשה – לא תותר למעביד הפרשה לביטוח אובדן כושר העבודה עבור עובד בשל שכר העולה על 4 פעמים השכר הממוצע במשק; או זו המגבילה הפרשה לקצבת שאירים (כיסויי מוות) לשיעור של 1.5% מהכנסתו המזכה!

אכן נפתחו שווקים חדשים, אך העבודה קשה ומסובכת, ובעיקר אחראית.
 

דף הבית | גירושין